Over het FK

Het FaculteitenKonvent (FK) is de koepel van de 29 opleidingsgebonden studentenkringen aan de Universiteit Gent. Dit zijn de studentenverenigingen die verbonden zijn aan een specifieke opleiding of faculteit. In totaal spreken we zo van een ledenaantal dat reeds de 18000 overstijgt.

De verschillende kringen die onder het FaculteitenKonvent vallen, hebben de voorbije jaren hun werking sterk weten te professionaliseren. Al deze verenigingen bieden een breed gamma aan activiteiten aan en trachten zoveel mogelijke in te spelen op de noden van de studenten. Academische vorming, sociaal engagement en ontspanning gaan hand in hand bij de kringen en daar zijn wij oprecht trots op.

Als overkoepelende organisatie is ons beleid zeer sterk gericht op de ondersteuning van deze evolutie. Ons voornaamste doel is de belangen van onze verenigingen nog beter te verdedigen en bij te dragen aan hun verdere professionalisering. In het licht van de huidige kennismaatschappij profileert het FK zich ook als platform voor knowledge management.

Deze voornaamste intenties staan als volgt vermeld in onze statuten:

"Naar interne werking toe is het FK een overlegplatform waar de werkelijke leden elkaar ontmoeten teneinde de belangen van deze leden, en bij uitbreiding deze van de bij deze leden aangesloten studenten, worden besproken en voorstellen tot verwezenlijking van deze belangen worden geformuleerd. Het FK coordineert de onderlinge betrekkingen van haar leden, coöordineert een centrale administratie van de kringen naar de Dienst StudentenActiviteiten toe, formuleert bindende adviezen en voert initiatieven uit in het belang van haar leden tot ondersteuning van het studentenwelzijn" (art. 4 §3)

"Het FK streeft ernaar de aspecten van het studentenleven zo goed mogelijk af te stemmen op de verwachtingen, vragen of eisen van hun leden en betracht voor haar leden, werkelijke als toegetreden, voordelen, zo immaterieel als materieel, te realiseren" (art.5 §1)

Deze statutaire doelstellingen worden verwezenlijkt door een uitgebreid samenspel van actoren binnen het Genste landschap; waaronder Universiteit Gent, Stad Gent en diverse andere studentgerichte organisaties.


© 2016 FaculteitenKonvent Gent vzw